product_bg
Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Syýahat baş basyjy basyň

 • 35T automatic feeding travel head cutting press

  35T awtomatiki iýmitlendiriji syýahat kellesini kesmek

  ★ Awtomatiki hereketlendiriji kelläni kesýän maşyn, dürli metal däl materiallar, kesiş işleri üçin dürli önümçilik galyplarynda giňden ulanylýar.

  ★ Iki silindr, kesilen çuňlugyň her kesiş ýagdaýyny üpjün etmek üçin takyk dört sütünli goşa krank birleşdiriji çybyk balans gurluşy.

  Cut Kesiji pyçak bilen we toplumyň çuňlugyny kesip, insult sazlamasy ýönekeý we takyk bolar ýaly üýtgeşik toplum gurluşy.

  The Haýal kesilende kesiji bilen habarlaşmak üçin basyş plastinkasyny kesiň, materialyň ýokarky we aşaky arasynda kesilmegi ululykda ýalňyşlyk bolmaz.

  The Merkezi nebitiň ähli süýşýän bölekleri, maşynyň ömrüni we takyklygyny üpjün etmek üçin awtomatiki ýaglaýyş ulgamyny üpjün edýär.

  The Materiallary ýitirmekden saklanyp bilýän aýlanma kellesi bilen.

  Unch Punch awtomatiki hereket edýär, işlemek aňsat.

 • 40T conveyor belt automatic travel head cutting press

  40T konweýer kemeri awtomatiki syýahat kellesini kesmek üçin press

  Sand Awtomatiki çäge kagyzy kesýän maşyn, çäge kagyzy pudagynda çägeli kagyzy awtomatiki kesmek üçin amatlydyr.

  Each Iki kesilen ýagdaýynda birmeňzeş kesiş çuňlugyny üpjün etmek üçin goşa ýag silindrleri, takyk dört sütünli goşa krank birleşdiriji çybyk balans gurluşy.

  Cutting Kesýän pyçak we kesiş çuňlugy bilen utgaşdyrylan özboluşly sazlama gurluşy, urmagy sazlamagy ýönekeý we takyk edýär.

  Cutting Kesiji basyş plastinkasy kesiji pyçak bilen baglanyşanda, iň ýokarky gatlak bilen kesiş materialynyň iň aşaky gatlagynyň arasynda hiç hili ýalňyşlyk bolmazlygy üçin awtomatiki usulda haýal kesilýär.

  ★ slhli süýşýän bölekler, enjamyň hyzmat möhletini we takyklygyny üpjün etmek üçin merkezi nebit üpjünçiligi awtomatiki ýaglaýyş ulgamyny kabul edýär

 • 35T Sliding table automatic feeding travel head cutting press

  35T Süýşýän stol, awtomatiki iýmitlendiriji syýahat kellesini kesmek

  ★ Iki silindr, kesilen çuňlugyň her kesiş ýagdaýyny üpjün etmek üçin takyk dört sütünli goşa krank birleşdiriji çybyk balans gurluşy.

  ★ Awtomat ýaglaýyş ulgamy maşynyň takyklygyny üpjün edýär we hyzmat möhletini uzaldýar.

  ★ PLC programma dolandyryş merkezi, indiki gezek işlemegi ýeňilleşdirmek üçin işden soň elektrik togy kesilen ýa-da elektrik togy kesilen ýagdaýynda täsir etmeýän amal görkezmelerini sazlamak üçin ýat funksiýasy bilen üpjün edilýär.

  Aut Awtomat, ýarym awtomat we el bilen işlemek ýaly üç iş rejesi, çeýe.

  Cutting Kesiji kellesi göterip biler. Awtomatiki transvers hereketi we awtomatiki ýerleşiş. Ölüm kesiji elektromagnit sorujy disk bilen kesgitlenýär. Ölüm kesijileri bellemegiň zerurlygy bolmazdan, ýokary we aşaky kesijiler amatly amal bilen erkin kesip bilerler.

  Cutting Kesiji kelle 360 ​​° aýlanyp bilýär, bu materiallary ep-esli tygşytlap biler.

 • 50T Conveyor belt automatic feeding travel head cutting press

  50T konweýer kemeri awtomatiki iýmitlendiriji syýahat kellesini kesmek üçin press

  Oil Iki kesilen ýeriň birmeňzeş kesiş çuňlugyny kepillendirip bilýän goşa ýagly silindrler, takyk dört sütünli awto-deňagramly baglanyşyk gurluşy.

  ★ Awtoulag syýahat kellesini kesýän maşyn, deri, aýakgap (daban, insol, aýakgap, aýakgabyň ýokarsy), mata, maska, oýunjak we ş.m. üçin her dürli ownuk pyçak galyplaryny kesmek üçin ulanylýar we uly göwrümli kesiş zawody üçin amatlydyr.

  The Materialyň giriş we çykarylyşy konweýer kemerinde eltilýär, materialyň kesilmegi hem konweýer kemerinde awtomatiki usulda ýerine ýetirilýär.

  Cutting Kesiş tagtasy we berk galyndyly enjam amaly has amatly edýär.

  The Önümiň aýratyn aýratynlyklary düzülip bilner.

 • 25T Manual travel head cutting press

  25T El bilen syýahat kellesini kesmek

  Syýahatçy kesiji maşyn egin-eşik, aýakgap ýasamak, deri, gubka, goşlar we goşlar, awtoulag bezegi, şlýapalar, agaçlar, plastmassa gaplamak, gaplamak, oýnawaçlar, kanselýariýa, plyuretan bilen işlemek we kondisioner sowadyjy we ş.m. üçin giňden ulanylýar.