Senagat habarlary

 • Beautiful Samples Made by Ultrasonic Quilting Machine

  Ultrasonik düşek maşynyndan ýasalan owadan nusgalar

  Ultrasonik düşek maşynymyz aşakdaky meýdanlar üçin giňden ulanylýar: 1. düşekli örtükler, düşek ýorganlary, 2. ýassyklar, düşek örtükleri, tomus düşegi, 3.sofas, awtoulag düşekleri we sumkalar, 4.Matress 5.garment we ş.m. Mysallar görkezýär:
  Koprak oka
 • Ultrases şöhlelendiriji maşyn

  Ultrases sesli enjamymyz, öýde öndürilen ultrases enjamynyň ilkinji nesli we ähli himiki süýümli dokma önümleriniň laminirlenen gatlaklary üçin iň oňat enjam, ultrases prinsipinde hiç hili el işleriniň zerurlygy bolmazdan işleýär.Birleşdirilen material üçin amatly, t ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik ölü kesýän press maşyny nädip saklamaly

  1. Üç gezek gündelik barlaglar talap edilýär: 1) Işlemezden ozal, buraw desgasynyň her böleginiň berkidiş birikmesiniň ygtybarlydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň;2) Iş wagtynda nebitiň syzmagy, suwuň syzmagy, howanyň syzmagy, elektrik togunyň syzmagy we ş.m-leriň bardygyny doly synlamaly;3) Af ...
  Koprak oka
 • / Arym / awtomatiki iýmitlendiriji köpük kesiji maşyn

  Köpük, deri, rezin, gubka, EVA, PVC, awtoulag ýassygy, eşik, öý dokma önümleri, sintetik materiallar, gaplaýyş materiallary, dokalan däl, haly, gül gaplaýyş, sandal kagyzy, derman, PP, PE ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýar. , EPE, EPP, EPS, rezin, gorag eşikleri, film, jübüt tapmasy, şokolad, süzgüç m ...
  Koprak oka
 • Dürli pudaklarda “Clicker Press” -e ýüz tutmak.

  1. Deri kesýän maşyn: Gidrawlik öl kesiji maşyn ýa-da kesilen maşyn ýa-da diňe atlandyrylan metbugat, dürli ýurtlarda köp at, deri kesmek pudagyndan başga käbir pudaklarda kän bir meşhur däl.Her niçigem bolsa, basýan basma ýa-da beýleki kesiş pressi b ...
  Koprak oka