Habarlar

 • T NEWZE ÖNÜMLER HOT SATYLAN FABRIK GÖÇÜRMEK WE KESMEK MASHINASY

  T NEWZE ÖNÜMLER HOT SATYLAN FABRIK GÖÇÜRMEK WE KESMEK MASHINASY

  Bu enjam, metal däl ýumşak materiallary keseligine kesmek üçin amatlydyr.Matany uzynlygyna kesip bolýar.Kompýuter dolandyryşy, ýygylygy öwürmek tizligini kadalaşdyrmak, kesgitlenen uzynlygy düzmek, awtomatiki hasaplamak we beýleki funksiýalar bilen.Enjamyň ykjam gurluşy bar, ...
  Koprak oka
 • ARarag kesmek maşynyny ýuwmak üçin täsirli dolandyryş

  Çeňňek gol kesýän maşyny ulanan her bir adam, eger kesiji maşyn uzak wagtlap ulanylsa, köp mukdarda galyndy ýaly ulanylsa, wagtynda aýrylyp bilinmese, kesiş maşynynyň ulanylmagyna hökmany suratda täsir etjekdigini bilýär .. Bu görnüşli kesiji maşynlaryň köpüsi bar, olaryň arasynda sw ...
  Koprak oka
 • Ultrasonik düşek maşynyndan ýasalan owadan nusgalar

  Ultrasonik düşek maşynyndan ýasalan owadan nusgalar

  Ultrasonik düşek maşynymyz aşakdaky meýdanlar üçin giňden ulanylýar: 1. düşekli örtükler, düşek ýorganlary, 2. ýassyklar, düşek örtükleri, tomus düşegi, 3.sofas, awtoulag düşekleri we sumkalar, 4.Matress 5.garment we ş.m. Mysallar görkezýär:
  Koprak oka
 • Ultrases şöhlelendiriji maşyn

  Ultrases sesli enjamymyz, öýde öndürilen ultrases enjamynyň ilkinji nesli we ähli himiki süýümli dokma önümleriniň laminirlenen gatlaklary üçin iň oňat enjam, ultrases prinsipinde hiç hili el işleriniň zerurlygy bolmazdan işleýär.Birleşdirilen material üçin amatly, t ...
  Koprak oka
 • Gidrawlik ölü kesýän press maşyny nädip saklamaly

  1. Üç gezek gündelik barlaglar zerurdyr: 1) Buraw desgasynyň her böleginiň berkidiş baglanyşygynyň ygtybarlydygyny ýa-da ýokdugyny barlaň;2) Iş wagtynda nebitiň syzmagy, suwuň syzmagy, howanyň syzmagy, elektrik togunyň syzmagy we ş.m-leriň bardygyny doly synlamaly;3) Af ...
  Koprak oka
 • / Arym / awtomatiki iýmitlendiriji köpük kesiji maşyn

  Köpük, deri, rezin, gubka, EVA, PVC, awtoulag ýassygy, eşik, öý dokma önümleri, sintetik materiallar, gaplaýyş materiallary, dokalan däl, haly, gül gaplaýyş, sandal kagyzy, derman, PP, PE ýaly dürli ugurlarda giňden ulanylýar. , EPE, EPP, EPS, rezin, gorag eşikleri, film, jübüt tapmasy, şokolad, süzgüç m ...
  Koprak oka
 • Die Cutting Press Macine nädip satyn almaly?

  Kesiji maşyny nädip saýlamaly?Jogap almak aňsat sorag däl.Aşakda diňe täzelenmeler baradaky tekliplerimiz bar.Bir söz bilen aýdylanda, islegiňize we meýilleşdirişiňize görä, şeýle hem kesiş tertibi, gurluşy we ulanylyşy maşynlaryna.1. Kesiş tertibi: ★ Gidrauli ...
  Koprak oka
 • Dürli pudaklarda “Clicker Press” -e ýüz tutmak.

  1. Deri kesýän maşyn: Gidrawlik öl kesiji maşyn ýa-da kesilen maşyn ýa-da diňe atlandyrylan metbugat, dürli ýurtlarda köp at, deri kesmek pudagyndan başga käbir pudaklarda kän bir meşhur däl.Her niçigem bolsa, basýan press ýa-da beýleki kesiji press işlenip düzüldi b ...
  Koprak oka
 • Dört sütünli gidrawliki kesiş metbugatynyň öňüni alyş çäreleri

  Gidrawlik kesiş metbugatynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, ýokary hilli we satuwdan soň gowy hyzmat bilen dünýädäki müşderilerimizden gowy abraý gazanýarys.Hilini kompaniýamyzyň jany hökmünde alýarys.Şeýlelik bilen kesiji metbugatymyz hemme ýerde gaty gowy satylýar ...
  Koprak oka