product_bg
Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Laminasiýa enjamy

 • Dot paster coating machine

  Nokat paster örtük enjamy

  tok üpjünçiligi: 380V, 50Hz

  Gurlan kuwwaty: takmynan 120KW

  Rolikleriň üst ini: 4200mm

  Damja usuly: Tegelek tor

  Peçiň uzynlygy: 16m

  ýyladyş usuly: Elektrik ýyladyş

 • Sandpaper laminating machine

  Çäge laminasiýa enjamy

  Çäge kagyzy flanellet laminasiýa enjamy (çägeli laminasiýa enjamy ýa-da “Velcro sandpaper laminating maşyn” diýlip hem atlandyrylýar) çäge kagyzlaryny çuňňur gaýtadan işlemek pudagynda çäge diskleri öndürmek üçin ýörite döredildi.Enjamyň ýörelgesi, çäge kagyzynyň flanellet bilen laminirlenmegini üpjün etmek, suw esasly ýelim çäge kagyzyna ýaýradylandan soň, kesiji maşyn tarapyndan taýýar çäge diskleriniň dürli aýratynlyklaryna bölünip bilinjek göz ýaşardyjy çydamly birleşme materialyny emele getirýär.Bu enjam çäge kagyzy çuňňur gaýtadan işlemek we beýleki pudaklarda ulanylýar.

 • Self-adhesive laminating machine

  Öz-özüne ýelmeýän laminasiýa enjamy

  Model belgisi: JK-1300-ALM

  Rulonyň ini: 1300mm

  Laminasiýa tizligi: 0 ~ 10m / min

  Motor güýji: 10kw

  Naprýa .eniýe: 380V 3 faza 50hz

  Jemi güýji: 55kw

  ýyladyş güýji: 45kw

  Peçiň uzynlygy: 8m

  Ölçegleri (L × W × H): 14500 × 2000 × 1800mm

  Maşynyň agramy: 3500kg

 • Bronzing machine

  Bronzing maşyn

  New Düzülip bilinýän we ygtybarly pyçak üçin täze gyryjy mehanizmiň ulanylmagy.

  Semi semiarym açyk gyzgyn howa aýlanyş peçini, mata amatly, takyk temperaturany ulanmak.

  Disk Zyňyjy enjamyň yzygiderli dartyş güýji mehanizmi bar, şonuň üçin material berk ýagdaýda saklanýar, beýleki konfigurasiýa el bilen sazlaýyş enjamy, materialyň dogry işlemegine kepil geçip bilersiňiz;

  Ue ueelim enjamynyň iki wezipesi bar, ýagly ýelim we suw esasly ýelim ulanyp bilersiňiz;sahypanyň zerurlyklaryna ýelim aňsatlyk bilen sazlanyp bilner.Inagdaýynda

  ★ Çekiş kompozit enjamy birleşdirilen material we birleşdirilen materiallar, peçiň gyzdyrylyşyna çekiler.

 • Flame laminating machine

  Ameangyn laminasiýa enjamy

  Fabric Mata, deri, sintetiki deri, dokalan ýa-da dokalan däl, PVX we beýleki eneler bilen LAMAT SPONGE;

  Ame Alaw saklaýan gubkany ulanyň;

  ★ Suwuklandyrylan tebigy gaz (LNG), energiýany tygşytlamak we önümçilik çykdajylaryny azaltmak;

  Ue ueelim gerek däl, şonuň üçin mugt hapalanmak;

  ★ Suw sowatmak ýa-da howa ýygnamak ulgamy laminasiýa täsirini üpjün eder;

 • PUR hot melt glue laminating machine

  PUR gyzgyn ereýän ýelim laminasiýa enjamy

  Sol Solvent ýok bolan ulanylýan gyzgyn eriş, iň oňat ýaşyl gurşawy goraýjy ýelimdir, hapalanma zyňyndylaryny öndürmez, energiýany tygşytlar.

  Water Suwsyz gyzgyn ereýär, guratmagyň zerurlygy ýok, çalt laminat

  Amin Laminasiýa prosesi çygly we gaty reaksiýa, yzyna gaýtaryp bolmajak, berk ýelmeşip, ýuwup bolýar

  Az mukdarda diwersifikasiýa edilen dizaýn bilen, tizligi radio, arassalama we temperatura gözegçiligine garamazdan çykdajylary tygşytlaň, sanly dolandyryş ulgamy, bu amaly has gowulaşdyrýar.5. Esasy maerial dartyş ýok, ýumşak we ýeňil, özüni gowy duýýar.

  ★ heatylylyk çeşmesi ýagy ýylatmak, çalt gyzdyrmak we deň derejede ýylylyk

  ★ Eremek ulgamy garaşsyz, eremek doly we çalt.

  Board Tagt adamlaşdyrylan dizaýn, işleýän işgärleri tygşytlaýar we kiçi meýdany döredýär.

 • PU glue sofa fabric laminating machine

  PU ýelimli divan mata laminasiýa enjamy

  Ue ýelim baglaýjy hökmünde ulanyň, we ýelim nokat geçiriş tehnologiýasyny matadaky mata deň derejede geçirmek, soňra bolsa mata bilen birleşdirmek üçin ulanyň.laminirlenen material ýumşak, dem alýan, çaltlygy gowy, ýuwulýan, gury arassalaýyş ýaly duýulýar.

  ★ Iýmitlendiriji awtomatiki gidrawlik düzediş enjamy, pnewmatiki düzediş enjamy, konweýer kemeri, aşaky sim enjamy, ýokary awtomatlaşdyryş proseduralary bilen açylýan enjam, üflenýän enjam bilen enjamlaşdyrylýar, operatory netijeli azaldýar, enjam çykdajylaryny azaldýar.

  A Has gowy laminirlenen effekti üpjün etmek üçin temperaturany çalt peseltmek üçin laminirlenen material sowadyjy enjamly enjam.

  Machine Maşynyň has gowy işlemegi üçin, enjamyň sinhron tizligine ýetmek üçin ýygylyk baglanyşygyny ulanýar.

 • Water based glue laminating machine

  Suw esasly ýelim laminasiýa enjamy

  ★ Dik guşak laminasiýa enjamy ýelim baglanyşdyryjy hökmünde ulanýar we birleşýän materialyň guradyjy silindr bilen doly baglanyşygy, guradyş täsirini gowulandyrmak we gaýtadan işlenen materialy ýumşak, ýuwulýan we çalt etmek üçin ýokary temperatura çydamly tor guşagy bilen basylýar.

  This Bu enjamyň tor kemeri awtomatiki infragyzyl şöhlelendiriji enjam bilen enjamlaşdyrylandyr, bu kemeriň gyşarmagynyň öňüni alyp biler we kemeriň hyzmat möhletini uzaldyp biler.

  This Bu enjamyň ýyladyş ulgamy iki topara bölünýär.Ulanyjylar energiýa tygşytlamak we önümçilik çykdajylaryny azaltmak üçin zerurlyklaryna görä ýyladyş usulyny (bir topar ýa-da iki topar) saýlap bilerler.

  ★ Müşderiler, enjamyň has gowy hereket etmegi üçin DC motorly ýa-da inwertor baglanyşygyny zerurlyklaryna görä saýlap bilerler.