product_bg
Ilatyň saglyk zerurlyklaryna hyzmat edýän önümler.BSGG-nyň maglumatlaryna görä, bu önümler “elmydama, ýeterlik mukdarda, degişli dozalarda, kepillendirilen hil we ýeterlik maglumat bilen we şahsyýetiň we jemgyýetiň alyp biljek bahasyndan” elýeterli bolmaly.

Dört sütün basmak

 • 50Ton Four column beam press

  50Ton Dört sütün şöhle basyň

  Önüm önümleriKesmek pyçagy we kesiş beýikligi bilen birleşdirilen insult sazlaýyş gurluşy, insult sazlamasyny aňsatlaşdyrýar. Kesiş çuňlugy gowy sazlanyp bilner.2.Precise Cutting Iki silindrli we dört sütünli awto-balans birleşdiriji çybyk gurluşy, kesilende deňagramlylygy we takyklygy wada berip biler.
 • 150T Fully automatic hydraulic beam press machine

  150T Doly awtomatiki gidrawlik şöhle basýan maşyn

  1. Iň ýokary kesiş güýji 1500KN

  2. Insulty sazlamak aralygy 0-145mm

  3. Basylýan plastinka bilen iş stolunyň arasyndaky aralyk 20-165mm

  4. Iş meýdany 2300 mm (ini) × 1400mm (çuň)

  5. Umumy ölçeg (l * w * h) 5800 × üç müň dört ýüz × 1600mm

  6. Önümçiligiň tizligi 3-5 gezek / minut, takmynan 4 metr / minut

  7. Konweýer kemeriniň ini 2300mm

  8. Awtomatiki gurallary gysýan pnewmatik enjam

  9. Maşynyň agramy 14500kg

  10. Elektrik üpjünçiligi 380v / 50hz

  11. uelangyç bakynyň göwrümi 450L

 • 100T Automatic hydraulic plastic blister packaging die cutting press

  100T Awtomatiki gidrawlik plastmassa gaplaýyş gaplaýjy örtük

  1. Bu enjam gaplama pudagynda çişirilen materiallary doly awtomatiki düşürmek üçin amatlydyr.
  2. Bu enjam, her kesiş ýagdaýynda birmeňzeş kesiş çuňlugyny üpjün etmek üçin goşa ýag silindrlerini we takyk dört sütünli goşa krank birleşdiriji çybyk balans gurluşyny kabul edýär.
  3. Kesiş pyçagy we kesiş çuňlugy bilen utgaşdyrylan özboluşly sazlama gurluşy, urmagy sazlamagy ýönekeý we takyk edýär.
  4. Bu enjam PLC-ni kabul edýär, duýgur ekrana gözegçilik edýär, iş basyşyny we dürli parametr sazlamalaryny, näsazlyk nokadyny kesgitlemek we ş.m. sazlap bilýär, amal ýönekeý we çalt.
  5. slhli süýşýän bölekler, enjamyň hyzmat möhletini we takyklygyny üpjün etmek üçin merkezi nebit üpjünçiligi awtomatiki ýaglaýyş ulgamyny kabul edýär.
  6. nebit silindri, gaplaýyş materiallary üçin amatly konkaw-konweks galyndy bolan ýokary zarbaly ýag silindrini kabul edýär.Çalt iş tizliginiň, durnukly basyşyň we ýagyň pes temperaturasynyň artykmaçlyklary bar.
  7. Zyňyndy ulgamy çalt tizlik we ýokary takyklyk bilen sero motor bilen dolandyrylýar.
  8. performanceokary öndürijilikli sorujy käse ulgamy bilen, sorujy käsäniň ýagdaýy aýratynlykda sazlanyp bilner.

 • 80T Automatic roller feeding cutting press machine

  80T Awtomatiki rolikli iýmitlendiriji kesiji maşyn

  Double Iki nebit silindrleri bir wagtyň özünde işleýär we takyk dört sütünli awtomatiki deňagramlylyk mehanizmi, her basýan ýeriň takyklygynyň 0,1 mm aralygynda gözegçilik edilmegini üpjün edýär.Bu enjamyň ýag silindri, gowy basyş durnuklylygy we çalt hereket tizligi bolan aşýan silindri kabul edýär.

  ★ Man-maşyn interfeýsi, PLC programmirläp bolýan dolandyryş, awtomatiki iýmitlendiriş mehanizmi, näsazlygy görkezmek maglumatlary, maşynlara hyzmat etmek üçin amatly we iş netijeliligini 80% ýokarlandyrýar.

  ★ Enjam, amaly has ygtybarly etmek üçin howpsuzlyk gorag izolýasiýa gapagy bilen enjamlaşdyrylandyr.

 • 150T 6 column conveyor belt automatic feeding cutting press

  150T 6 sütün konweýer kemeri awtomatiki iýmitlendiriji kesiji

  Softumşak material üçin üznüksiz kesmek üçin giňden ulanylýar. Köpük, deri, mata we ş.m.

 • Double side automatic feeding four column cutting press

  Dört sütün kesmek üçin goşa gapdal awtomatiki iýmitlendirmek

  Sandpaper, derman, plastmassa, köpük, pol, duýgy, awtoulagyň içerki, PP, PE, EVA, EPE, EPP, EPS, gubka, rezin, köpürjik film, iki taraplaýyn ýelim, mahabat pastasy, magnit pastasy, izolýasiýa pagta ,, kompýuter esbaplary, kagyz, düşek, Suan kagyzy, janköýer, möhür, gorag eşikleri, film, jigim tapmasy, şokolad, süzgüç materialy, ses siňdiriji pagta, gasynlanan tagta, arassa mata, dokalan mata, deri, oturgyç örtük, aýak ýassygy, zontik, syçanjyk, karton, käse, saçak, simulýasiýa gül, ýagyş palto, şlýapa, gulak örtügi, maska, ellik, insol.

 • 100T Single side automatic feeding four column cutting press

  100T Dört sütün kesmek üçin bir taraplaýyn awtomatiki iýmitlendirmek

  ÖNÜMLERI ULANMAK softumşak material üçin üznüksiz kesmek üçin giňden ulanylýar. Köpük, deri, mata we ş.m.ÖNÜMLER HYZMATLARY ★ Bu enjam alty sütünli gollanma, dört nebit silindrini, takyk goşa baglanyşyk awtomatiki deňagramlylyk mehanizmini, enjamyň ölmeginiň tizligini we takyklygyny üpjün etmek üçin dört sütünli blok düzmek mehanizmini kabul edýär, ähli süýşýän birikdiriji bölekler merkezi kabul edýär Geýmek üçin ýag bilen üpjün etmek awtomatiki ýaglaýyş enjamy minimuma eltilýär.Cutting Kesmegiň ýokary takyklygy sebäpli ...
 • Single side automatic feeding four column cutting press

  Dört sütün kesýän pressany bir taraplaýyn awtomatiki iýmitlendirmek

  Sideeke-täk awtoulag iýmitlendiriji kesiji maşyn egin-eşik, aýakgap ýasamak, deri, gubka, goşlar we goşlar, awtoulag bezegi, şlýapalar, agaçlar, plastmassa gaplamak, gaplamak, oýnawaçlar, kanselýariýa, plyuretan bilen işlemek we kondisioner sowadyjy we ş.m. üçin giňden ulanylýar.

 • 40T Manual four column cutting press

  40T El bilen dört sütün kesmek

  Four Takyk dört sütünli kesiji maşyn, dürli metal däl materiallary kesmek üçin dürli önümçilik galyplarynda giňden ulanylýar.

  ★ Iki silindr, kesilen çuňlugyň her kesiş ýagdaýyny üpjün etmek üçin takyk dört sütünli goşa krank birleşdiriji çybyk balans gurluşy.

  Cut Kesiji pyçak bilen we toplumyň çuňlugyny kesip, insult sazlamasy ýönekeý we takyk bolar ýaly üýtgeşik toplum gurluşy.

  The Haýal kesilende kesiji bilen habarlaşmak üçin basyş plastinkasyny kesiň, materialyň ýokarky we aşaky arasynda kesilmegi ululykda ýalňyşlyk bolmaz.

  The Merkezi nebitiň ähli süýşýän bölekleri, maşynyň ömrüni we takyklygyny üpjün etmek üçin awtomatiki ýaglaýyş ulgamyny üpjün edýär.