Satuw üçin awtomatiki ultrases şöhlelendiriji maşyn

Gysga düşündiriş:

Ultrases şöhlelendiriji maşyn, iňňe, sapak ýok düşek amallaryny tamamlamak üçin ultrases sesini ulanýar.

Awtoulag oturgyçlary, goş goş sumkalary, aýakgap aýakgaplary, geýim palto, çagalar penjek, ýassyk, düşek, düşek, düşek örtügi, ýassyk ýassygy, stol düşekleri, stol mata, perde, duş perdesi, sowuk ellikler, çaga düşegi, çyglylyk peşew ýassygy, öý bezeg esbaplary, şkaf, ammar, çadyrlar, şkaf, kir ýuwýan maşyn örtükleri, mumiýa sumkasy, ýorgan, kosmetiki haltalar, kostýum örtügi, düşek şkafy, sauna esbaplary, aýakgaplar, PVX howuzuň düýbi we ş.m. Bellik: tebigy material pagta mata ýaly, hakyky ýüpek we hakyky deri laýyk däl.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Awtoulag oturgyçlary, goş goş sumkalary, aýakgap aýakgaplary, geýim palto, çagalar penjek, ýassyk, düşek, düşek, düşek örtügi, ýassyk ýassygy, stol düşekleri, stol mata, perde, duş perdesi, sowuk ellikler, çaga düşegi, çyglylyk peşew ýassygy, öý bezeg esbaplary, şkaf, ammar, çadyrlar, şkaf, kir ýuwýan maşyn örtükleri, mumiýa sumkasy, ýorgan, kosmetiki haltalar, kostýum örtügi, düşek şkafy, sauna esbaplary, aýakgaplar, PVX howuzuň düýbi we ş.m. Bellik: tebigy material pagta mata ýaly, hakyky ýüpek we hakyky deri laýyk däl.

product

Aýratynlyklar

1. Oturýan maşynymyz gysga kebşirleme wagty, sapak we iňňe bolmazdan ultrases sesli birikdirmek, tikin tizligi adaty usul bilen deňeşdirilende 5-10 esse köpdür. Ultrases şöhlelendiriji maşynyň giňligi müşderi tarapyndan kesgitlenýär.
2. Şeýle hem iňňe ulanylmaýar, bu önümiň içinde iňňäni goýmakdan we ulanyjylara zyýan bermekden saklanýar.Bu täze, howpsuz we daşky gurşawy goramak önümidir.
3. Adaty usul bilen deňeşdirilende, ultrases şöhleleri has sementli, açyk nagyşly we has ýokary derejeli we owadan görünýän üç ölçegli kömek effektidir.
4. Oturylandan soň, suw geçirmeýär we has ýyly bolýar.
5. rolikli ölüleri üýtgetmek we ulanyjynyň talaplaryna laýyklykda dizaýn edilip bilinjek köp sanly dizaýny tikmek aňsat
6.Bu enjam doly awtomatlaşdyrylan, infragyzyl awto gyrasy ulgamy bilen enjamlaşdyrylan materiallaryň gatlaklaryny deňleşdirip biler we materiallaryň ähli gatlaklaryny deň derejede saklamaga mümkinçilik berer, gaýtadan işlemegiň az sarp edilmegi. Önüm has amatly bolýar.

Esasy Tehniki PARAMETERLER

Ultrases generatorlarynyň mukdary 17sets
Generator güýji 20K
Işleýiş ýygylygy 50HZ
Iş netijeliligi 100-600m / sag
Gaz çeşmesi 0.6MPA
Nusga rolik Netijeli ini 2500mm
Iň ýokary material giňligi 2500mm
Nusga rolikiniň ululygy 195mm * 2600mm
Naprýa .eniýe 380V, 50HZ
Jemi hereketlendiriji güýji 12 KW
Açylýan enjam 3 toplum
Şah ululygy 153 * 20mm
Gorizontal kesiş enjamy Ultrases kesiş
Gyrasy kesýän enjam Ultrases gyrasy kesmek

wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň